polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności („Polityka Prywatności”) określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych osób korzystających ze sklepu internetowego www.nynykids.pl („NYNY„). Polityka Prywatności jest integralną częścią regulaminu sklepu internetowego NYNY – akceptacja Regulaminu oznacza akceptację Polityki Prywatności obowiązującej w sklepie NYNY. Przed rozpoczęciem korzystania ze sklepu NYNY Kupujący powinien zapoznać się z Polityką Prywatności.

1. Administrator danych osobowych

1.1 Administratorem danych osobowych osób korzystających ze sklepu NYNY, w tym Kupujących i Użytkowników, jest Katarzyna Harężlak-Zyznawska zamieszkała przy ul. Szablowskiego 3/41, 30-127 Kraków  („Administrator”).

1.2 Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”).

2. Rodzaj gromadzonych danych

2.1 Dane osobowe gromadzone w sklepie NYNY obejmują:

 • login i hasło Użytkownika,
 • imię i nazwisko,
 • nazwa (firma), NIP, adres prowadzenia działalności gospodarczej,
 • adres dostawy,
 • e-mail,
 • numer telefonu,
 • numer rachunku bankowego,
 • dane karty kredytowej,
 • adres IP komputera z którego dokonano rejestracji lub złożono zamówienie.

2.2 Dane osobowe gromadzone są przy rejestracji Użytkownika oraz wypełnianiu formularza Zamówienia.

2.3 W sklepie NYNY wykorzystywane są także pliki cookies („ciasteczka”):

 • tymczasowe pliki cookies sprawdzające, czy przeglądarka zarejestrowanego Użytkownika akceptuje pliki cookie (pliki te nie zawierają danych osobowych i są usuwane po zamknięciu przeglądarki),
 • pliki cookies zapisujące informacje logowania (nazwa i hasło Użytkownika) – zachowywane na okres dwóch dni, usuwane w przypadku wylogowania ze sklepu NYNY. Jeśli Użytkownik skorzysta z opcji „Zapamiętaj mnie” dane logowania zostaną zachowane w pliku cookie przez dwa tygodnie.
3. Cele przetwarzania Danych Osobowych

3.1 Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

 • świadczenia usługi prowadzenia Konta – przez okres prowadzenia Konta na rzecz Użytkownika, aż do momentu likwidacji Konta na żądanie Użytkownika;
 • zawarcia i realizacji umów sprzedaży produktów za pośrednictwem sklepu internetowego NYNY – do czasu zakończenia realizacji umowy;
 • realizacji przez Administratora ciążących na nim obowiązków prawnych, w szczególności wynikających z przepisów prawa podatkowego – przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku należnego w związku z zawarciem i realizacją umowy sprzedaży produktu za pośrednictwem sklepu internetowego NYNY, albo dłużej jeżeli wymagają tego przepisy prawa;
 • ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami jakie Administrator lub Użytkownik mogą mieć w stosunku do siebie (w tym danych zawartych w Koncie Użytkownika, danych dotyczących umów sprzedaży produktów za pośrednictwem sklepu NYNY) – przez okresy przedawnienia roszczeń, określone w przepisach prawa;
 • przekazania Pani/Pana danych osobowych do ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) w związku z:
  – świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna:
  art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
  – obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych
  (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
  – w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna:
  art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
 • przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez Sklep internetowy, a także celu weryfikacji przez Twisto Polska Sp. z o.o. należytego wykonania takich umów zlecenie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
4. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

4.1 Podanie danych osobowych jest dobrowolne. W zakresie wskazanym w Regulaminie podanie danych jest konieczne w celu Rejestracji Użytkownika  lub złożenia i realizacji Zamówienia w sklepie NYNY.

4.2 W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. przed zawarciem umowy sprzedaży towaru (lub usługi) nabywanego w Sklepie internetowym, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności  przyjętym przez Sklep internetowy.

4.3 W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu internetowego.

4.4 W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Bankiem.

4.5 W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania Pani/Panu dokonania zapłaty ceny za nabyty przez Panią/Pana towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły przez Sklep internetowy, podanie tych danych i przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy i w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Twisto Polska Sp. z o.o.

4.6 Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do dotyczących go danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub prawo sprzeciwu wobec przetwarzania (o ile jest to możliwe w świetle przepisów prawa), ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Osobie której dane są przetwarzane przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu ochrony danych osobowych.

4.7 Przewidywanymi odbiorcami danych są podmioty, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych, w tym przykładowo podmioty dostarczające infrastrukturę techniczną wykorzystywaną w celu prowadzenia sklepu internetowego NYNY, dostawcy usług logistycznych – w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji celów określonych w niniejszej Polityce Prywatności lub wynikających z umów, jakie Użytkownik zawarł z Administratorem.

4.8.1 Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:

 • Hekko.pl, H88 S.A., ul. Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań, NIP: 7822622168 – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze;
 • Web INnovative Software Sp. z o.o., ul. Bolesława Krzywoustego 105/21, 1-166 Wrocław, NIP: 8982167294 – w celu przetwarzania danych osobowych w celach księgowych i podatkowych (wystawianie faktur VAT);
 • The Rocket Science Group LLC d/b/a Mailchimp, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA – w celu obsługi newslettera;
 • Chatfuel, 555 De Haro Street,. San Francisco, CA 94107 USA – w celu obsługi wiadomości przesyłanych za pomocą Messengera (Facebook).

4.8.2 W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w ust. 3.1 dane osobowe Użytkownika mogą zostać udostępnione przez Sklep internetowy innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:

 1. ING Bank Śląski S.A.
 2. Twisto Polska sp. z o.o.  

4.9 Dane mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Administrator przekazuje zebrane dane osobowe organom administracji państwowej, organom ścigania oraz organom wymiaru sprawiedliwości na ich wyraźne żądanie i tylko w przypadkach określonych przez przepisy prawa.

4.10 Administrator może odmówić usunięcia Danych, jeżeli istnieją przesłanki wynikające z przepisów prawa.

5. Inne technologie

Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony:

 • piksel konwersji Facebooka – w celu zarządzania reklamami na Facebooku i prowadzenia działań remarketingowych. Facebook Inc. z siedzibą w Menlo Park, Kalifornia, Stany Zjednoczone, Aby dowiedzieć się więcej o polityce prywatności tego administratora kliknij tu: https://www.facebook.com/policy.php;
 • kod śledzenia Google Analitycs – w celu analizy statystyk Strony. Google Inc. z siedzibą w Mountain View, Kalifornia, Stany Zjednoczone. Aby dowiedzieć się więcej o polityce prywatności tego administratora kliknij tu: https://policies.google.com/privacy; Użytkownik może pobrać specjalny dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics na stronie: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/;
 • kod śledzenia Mailchimp – w celu optymalizacji mailingu i prowadzenia działań remarketingowych. The Rocket Science Group LLC z siedzibą w Atlanta, Georgia. Aby dowiedzieć się więcej o polityce prywatności tego administratora kliknij tu: https://mailchimp.com/legal/privacy/.
6. Zabezpieczenie Danych Osobowych

6.1 Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

7. Pozostałe postanowienia

7.1 Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdą osobę wykorzystującą w jakikolwiek sposób sklep internetowy NYNY obowiązuje aktualna wersja Polityki Prywatności.