regulamin

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Właścicielem sklepu internetowego działającego pod adresem internetowym www.nynykids.pl (dalej „Sklep”) jest: NYNY – Katarzyna Harężlak-Zyznawska, ul. Szablowskiego 3/41, 30-127 Kraków, NIP 9372532896, REGON 380350518 (dalej „NYNY”).
 2. NYNY za pośrednictwem Sklepu oferuje sprzedaż towarów oraz świadczenie usług drogą elektroniczną. Zasady korzystania ze Sklepu określa niniejszy regulamin (dalej zwany „Regulaminem”). W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r poz. 1422  tj. ze zm.).
 3. Złożenie przez Klienta zamówienia na towar za pośrednictwem Sklepu jest równoznaczne z akceptacją przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu oraz zobowiązaniem Klienta do przestrzegania jego postanowień.
 4. Sklep działający pod adresem www.nynykids.pl służy do dokonywania zakupów towarów, znajdujących się w ofercie za pośrednictwem sieci Internet.
 5. Do składania zamówień oraz dokonywania zakupów w Sklepie uprawnione są wyłącznie osoby pełnoletnie
 6. Oferta Sklepu obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej..
 7. Podstawowym warunkiem realizacji każdego zamówienia złożonego przez Klienta jest prawidłowe przejście przez poszczególne fazy składania zamówienia jak: wybór towaru, przekazanie danych adresowych, wybór sposobu płatności i dostawy, oraz potwierdzenie zamówienia.
 8. Wszystkie ceny podawane są w PLN. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Cena towaru nie uwzględnia kosztów dostawy, z zastrzeżeniem postanowień pkt 6.2. Regulaminu.
 9. Wszystkie pliki, teksty, zdjęcia lub elementy graficzne znajdujące się na stronie www.nynykids.pl (zwane dalej: Materiałem) są chronione prawami autorskimi i nie mogą być wykorzystywane przez Klienta w jakikolwiek sposób i w jakiejkolwiek formie bez uprzedniej zgody NYNY. W szczególności Klient nie jest uprawniony do:
  a. kopiowania lub powielania Materiału w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób,
  b. tworzenie prac pochodnych lub podobnych na bazie Materiału,
  c. rozpowszechniania i/lub rozprowadzanie Materiału,
  d. publicznego prezentowania Materiału,
  e. wykorzystywania Materiału w działalności gospodarczej, w tym do świadczenia wszelkiego rodzaju usług lub dla celów dostawy towarów.

2. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 1. Rejestracja konta Klienta w Sklepie nie jest konieczna do finalizacji Zamówienia.
 2. Klient, który zarejestruje konto w Sklepie ma prawo do usunięcia konta i wyrejestrowania się ze Sklepie w dowolnym momencie.
 3. Klient po złożeniu Zamówienia zostanie poinformowany o jego przyjęciu za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail.
 4. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sklepie dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży towaru.
 5. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 14-tej, w soboty, w niedzielę oraz święta będą rozpatrywane w najbliższym dniu roboczym.
 6. Informacja o stanach magazynowych może odbiegać od rzeczywistości.

3. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Klient otrzymuje za pośrednictwem poczty e-mail informacje o kolejnych zmianach statusu zamówienia. Kolejne etapy zamówienia:
  – oczekuje na potwierdzenie
  – potwierdzone (przekazane do magazynu w celu skompletowania zamówienia)
  – zrealizowane (wystawienie dokumentu sprzedaży)
 2. Zamówienie zostaje potwierdzone po zaksięgowaniu płatności lub automatycznie po wybraniu płatności za pobraniem.
 3. Zamówienie złożone, ale nie potwierdzone (opłacone) w ciągu 7 dni roboczych zostaną automatycznie anulowane.
 4. W przypadku zamówienia produktów spersonalizowanych Klient w przeciągu 2 dni roboczych od potwierdzenia zamówienia otrzymuje na podany w trakcie składanie zamówienia adres e-mail projekt zamówienia do zatwierdzenia. Po zatwierdzeniu projektu przez Klienta, zamówienie zostanie przygotowane według indywidualnych wytycznych i wysłane do Klienta w ciągu 10 dni roboczych.
 5. Zamówione towary dostarczane są do Klienta za pośrednictwem firm kurierskich wymienionych w sekcji wyboru wysyłki.
 6. Jeżeli w celu realizacji zamówienia, istniała będzie konieczność uzyskania dodatkowych informacji, NYNY zastrzega sobie prawo telefonicznego kontaktu z Klientem na numer, który został podany w trakcie składania zamówienia. Numer ten może także posłużyć kurierowi do kontaktu z Klientem w przypadku trudności w dostarczeniu przesyłki z towarem.
 7. W przypadku braku wszystkich zamówionych towarów, na wniosek lub za zgodą Klienta możliwa jest częściowa realizacja zamówienia. W takim przypadku koszty przesyłki liczone są za każdą przesyłkę zgodnie z pkt. 6 niniejszego Regulaminu. Jeżeli zaistnieje taka sytuacja NYNY może kontaktować się z Klientem telefonicznie lub na adres e-mail w celu zaproponowania zamiennika brakującego towaru.
 8. W przypadku niezgodności dostarczonego towaru ze złożonym zamówieniem, Klient jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym NYNY.
 9. Klient ma prawo do modyfikacji zamówienia do momentu, gdy towar nie został jeszcze wysłany do Klienta. W tym celu należy skontaktować się telefonicznie z NYNY oraz przedstawić dane, które mają ulec zmianie. Po ich potwierdzeniu Klient może dokonać zmiany zamówienia. Od chwili wysłania zamówienia do Klienta, Klient nie może anulować zamówienia.
 10. W przypadku zamówienia produktów spersonalizowanych, po zatwierdzeniu projektu nie ma możliwości modyfikacji i anulowania zamówienia.
 11. Produkty wirtualne (pliki do pobrania) niepersonalizowane są dostępne do pobrania od razu po potwierdzeniu zamówienia (zaksięgowaniu wpłaty).
 12. Produkty wirtualne (pliki do pobrania) personalizowane zostaną dostarczone na adres e-mail Klienta podany w trakcie składania Zamówienia w ciągu 2 dni roboczych.

4. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 1. Zamówienie Klienta zostanie potwierdzone niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 5 dni od dnia złożenia zamówienia. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia, zamiast jego potwierdzenia niezwłocznie, nie później jednak w ciągu 5 dni od dnia złożenia zamówienia Klient zawiadomiony zostanie o braku możliwości jego realizacji.
 2. Jeżeli zamówione towary znajdują się na magazynie, wówczas są one wysyłane do Klienta w terminie od 1 do 5 dni roboczych, licząc od potwierdzenia zamówienia. W przypadku braku zamówionego towaru w magazynie, Klient zostanie poinformowany o braku możliwości realizacji Zamówienia.
 3. Zamówienie wysyłane jest po skompletowaniu całości zamówionego towaru.
 4. Zamówienie może być realizowane w częściach wyłącznie na prośbę Klienta.
 5. Produkty spersonalizowane są tworzone na indywidualne zamówienie Klienta. W ciągu 2 dni roboczych od zatwierdzenia zamówienia na adres mailowy podany w trakcie składanie zamówienia zostanie przesłany projekt zamówionego produktu do zatwierdzenia. Oferta zakłada jednorazowe poprawki do projektu, na które zostaną wprowadzone w ciągu 2 dni roboczych od ich otrzymania. Po zatwierdzeniu projektu przez Klienta, zamówienie zostanie przygotowane według indywidualnych wytycznych i wysłane do Klienta w ciągu 10 dni roboczych.
 6. Produkty niespersonalizowane na zamówienie wysyłane są do Klienta w ciągu 10 dni roboczych.

5. FORMY ZAPŁATY

 1. Akceptowane są następujące formy zapłaty za zamówiony towar:
  – przedpłata – przelewem przed dostawą towaru,
  – przedpłata z użyciem systemu PayPal,
  – przedpłata z użyciem bramki płatniczej iMoje.
 2. Po skompletowaniu towaru i zaksięgowaniu przedpłaty na rachunku bankowym (w przypadku przedpłaty), towar jest wysyłany. Dokument potwierdzający dokonanie sprzedaży zostaje wystawiony w dniu wysyłki towaru i dołączony do przesyłki.

6. SPOSOBY DOSTAWY

 1. Dostawa zamówionego towaru odbywa się jedynie do państw wymienionych w pkt 1.5 Regulaminu.
 2. Koszt dostawy określony jest w momencie wyboru sposobu dostawy w trakcie finalizacji zamówienia.

7. DOKUMENTY SPRZEDAŻY

 1. Do każdego zakupionego towaru dołączany będzie dowód zakupu.
 2. Dowód zakupu może zostać dostarczony w formie elektronicznej na adres e-mail wskazany przez Klienta w momencie składania zamówienia.
 3. Jeżeli koszty dostawy towaru ponosi Klient, koszty dostawy są wyszczególnione na dokumencie sprzedaży.
 4. W momencie dostarczenia towaru do Klienta, jest on zobowiązany sprawdzić, czy dokument sprzedaży został dołączony do towaru. Jeżeli do przesyłki nie zostanie dołączony dokument potwierdzający zakup towaru, Klient jest zobowiązany do niezwłocznego kontaktu z NYNY.

8. RĘKOJMIA I POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. NYNY ponosi odpowiedzialność wobec Kupującego za wady zakupionego przez Kupującego towaru, w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym (Dz. U. 2014 r. poz. 121 z późn. zm.). Sprzedający  jest odpowiedzialny wobec Kupującego, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), gdzie wadą fizyczną jest niezgodność dostarczonych produktów z umową.
 2. NYNY odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 2 lat (dwóch lat) od momentu wydania rzeczy Konsumentowi .
 3. Klient informuje o ujawnionej wadzie towarów na następujące numery / adresy:
 4. Poczta: NYNY – Katarzyna Harężlak-Zyznawska, ul. Szablowskiego 3/41 30-127 Kraków.
 5. W celu poinformowania o wadzie towarów, klient może wypełnić wzór zgłoszenia reklamacyjnego, znajdujący się pod adresem:
  http://nynykids.pl/pliki/formularz_reklamacji.pdf
 6. Reklamację zgłoszoną telefonicznie Klient zobowiązany jest potwierdzić pisemnie.
 7. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest:
  a. przedłożenie przez Klienta dowodu zakupu towaru, oraz
  b. przesłanie zakupionego towaru na adres: NYNY – Katarzyna Harężlak-Zyznawska, ul. Szablowskiego 3/41 30-127 Kraków.
 8. Przesyłki nadane pod inny niż wskazany adres (e-przesyłki, odbiór w punkcie, paczkomaty) nie będą przyjmowane.
 9. Przesyłki wysyłane za pobraniem nie będą przyjmowane. Koszt odesłania produktu wysłanego z pobraniem do nadawcy nie podlega zwrotowi.
 10. Reklamacje rozpatrywane są niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamowanego towaru wraz z dowodem zakupu. Termin ten może ulec przedłużeniu jedynie z przyczyn niezależnych od NYNY, o czym Klient zostanie niezwłocznie poinformowany.
 11. Klient przy odbiorze przesyłki z towarem zobowiązany jest do sprawdzenia jej zawartości. Wszelkie widoczne uszkodzenia towaru (np. stan taśm, plomb) Klient zgłasza osobie dostarczającej towar (kurierowi) i sporządza protokół, który podpisują Klient oraz osoba dostarczająca towar.
 12. Uszkodzenia mechaniczne towaru powstałe podczas transportu będą rozpatrywane tylko na podstawie pisemnego protokołu uszkodzenia/rozbieżności przesyłki, sporządzonego w chwili odbioru towaru, w obecności kuriera i za jego potwierdzeniem. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki należy odmówić jej przyjęcia oraz spisać odpowiedni protokół uszkodzenia. Zgodnie z prawem przewozowym odbiorca przesyłki, który zauważył jej uszkodzenie po odjeździe kuriera, może zgłosić ten fakt telefonicznie firmie kurierskiej.
 13. Zaniechanie przez Klienta obowiązków wymienionych w pkt 9 może stanowić podstawę do nie przyjęcia reklamacji Klienta lub jej negatywnego rozpatrzenia.
 14. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji NYNY dokonuje naprawy lub wymiany towaru, albo zwracana jest równowartość reklamowanego towaru, po potrąceniu ewentualnych kosztów należnych.

10. SPRZEDAŻ NA RZECZ KONSUMENTA

 1. Konsumentem jest osoba fizyczna, która nabywa towar w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną działalnością zawodową lub gospodarczą.
 2. Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej umowy i zwrotu zakupionego towaru, w ciągu 14 dni od dnia dostarczenia towaru, bez konieczności podawania przyczyny odstąpienia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Wzór oświadczenia znajduje się pod adresem:
  http://nynykids.pl/pliki/odstapienie_od_umowy.pdf
 3. Oświadczenie o odstąpieniu winno być podpisane przez Klienta.
 4. Wraz z pisemnym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy, Konsument winien dokonać zwrotu zakupionego towaru na adres: NYNY – Katarzyna Harężlak-Zyznawska, ul. Szablowskiego 3/41, 30-127 Kraków.
 5. Produkty spersonalizowane, wykonane na indywidualne zamówienie według wytycznych przekazanych przez Klienta nie podlegają zwrotowi (zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 (Dz.U. z 2014 roku, poz 827)).

11. POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI

Niniejsza polityka prywatności („Polityka Prywatności”) określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych osób korzystających ze sklepu internetowego www.nynykids.pl („NYNY„). Polityka Prywatności jest integralną częścią regulaminu sklepu internetowego NYNY – akceptacja Regulaminu oznacza akceptację Polityki Prywatności obowiązującej w sklepie NYNY. Przed rozpoczęciem korzystania ze sklepu NYNY Kupujący powinien zapoznać się z Polityką Prywatności.

11.1. Administrator danych osobowych

11.1.1 Administratorem danych osobowych osób korzystających ze sklepu NYNY, w tym Kupujących i Użytkowników, jest Katarzyna Harężlak-Zyznawska zamieszkała przy ul. Szablowskiego 3/41, 30-127 Kraków  („Administrator”).

11.1.2 Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”).

11.2. Rodzaj gromadzonych danych

11.2.1 Dane osobowe gromadzone w sklepie NYNY obejmują:

 • login i hasło Użytkownika,
 • imię i nazwisko,
 • nazwa (firma), NIP, adres prowadzenia działalności gospodarczej,
 • adres dostawy,
 • e-mail,
 • numer telefonu,
 • numer rachunku bankowego,
 • dane karty kredytowej,
 • adres IP komputera z którego dokonano rejestracji lub złożono zamówienie.

11.2.2 Dane osobowe gromadzone są przy rejestracji Użytkownika oraz wypełnianiu formularza Zamówienia.

11.2.3 W sklepie NYNY wykorzystywane są także pliki cookies („ciasteczka”):

 • tymczasowe pliki cookies sprawdzające, czy przeglądarka zarejestrowanego Użytkownika akceptuje pliki cookie (pliki te nie zawierają danych osobowych i są usuwane po zamknięciu przeglądarki),
 • pliki cookies zapisujące informacje logowania (nazwa i hasło Użytkownika) – zachowywane na okres dwóch dni, usuwane w przypadku wylogowania ze sklepu NYNY. Jeśli Użytkownik skorzysta z opcji „Zapamiętaj mnie” dane logowania zostaną zachowane w pliku cookie przez dwa tygodnie.
11.3. Cele przetwarzania Danych Osobowych

11.3.1 Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

 • świadczenia usługi prowadzenia Konta – przez okres prowadzenia Konta na rzecz Użytkownika, aż do momentu likwidacji Konta na żądanie Użytkownika;
 • zawarcia i realizacji umów sprzedaży produktów za pośrednictwem sklepu internetowego NYNY – do czasu zakończenia realizacji umowy;
 • realizacji przez Administratora ciążących na nim obowiązków prawnych, w szczególności wynikających z przepisów prawa podatkowego – przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku należnego w związku z zawarciem i realizacją umowy sprzedaży produktu za pośrednictwem sklepu internetowego NYNY, albo dłużej jeżeli wymagają tego przepisy prawa;
 • ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami jakie Administrator lub Użytkownik mogą mieć w stosunku do siebie (w tym danych zawartych w Koncie Użytkownika, danych dotyczących umów sprzedaży produktów za pośrednictwem sklepu NYNY) – przez okresy przedawnienia roszczeń, określone w przepisach prawa;
 • przekazania Pani/Pana danych osobowych do ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) w związku z:
  – świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna:
  art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
  – obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych
  (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
  – w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna:
  art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
 • przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez Sklep internetowy, a także celu weryfikacji przez Twisto Polska Sp. z o.o. należytego wykonania takich umów zlecenie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
11.4. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

11.4.1 Podanie danych osobowych jest dobrowolne. W zakresie wskazanym w Regulaminie podanie danych jest konieczne w celu Rejestracji Użytkownika  lub złożenia i realizacji Zamówienia w sklepie NYNY.

11.4.2 W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. przed zawarciem umowy sprzedaży towaru (lub usługi) nabywanego w Sklepie internetowym, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności  przyjętym przez Sklep internetowy.

11.4.3 W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu internetowego.

11.4.4 W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Bankiem.

11.4.5 W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania Pani/Panu dokonania zapłaty ceny za nabyty przez Panią/Pana towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły przez Sklep internetowy, podanie tych danych i przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy i w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Twisto Polska Sp. z o.o.

11.4.6 Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do dotyczących go danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub prawo sprzeciwu wobec przetwarzania (o ile jest to możliwe w świetle przepisów prawa), ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Osobie której dane są przetwarzane przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu ochrony danych osobowych.

11.4.7 Przewidywanymi odbiorcami danych są podmioty, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych, w tym przykładowo podmioty dostarczające infrastrukturę techniczną wykorzystywaną w celu prowadzenia sklepu internetowego NYNY, dostawcy usług logistycznych – w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji celów określonych w niniejszej Polityce Prywatności lub wynikających z umów, jakie Użytkownik zawarł z Administratorem.

11.4.8.1 Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:

 • Hekko.pl, H88 S.A., ul. Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań, NIP: 7822622168 – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze;
 • Web INnovative Software Sp. z o.o., ul. Bolesława Krzywoustego 105/21, 1-166 Wrocław, NIP: 8982167294 – w celu przetwarzania danych osobowych w celach księgowych i podatkowych (wystawianie faktur VAT);
 • The Rocket Science Group LLC d/b/a Mailchimp, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA – w celu obsługi newslettera;
 • Chatfuel, 555 De Haro Street,. San Francisco, CA 94107 USA – w celu obsługi wiadomości przesyłanych za pomocą Messengera (Facebook).

11.4.8.2 W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w ust. 3.1 dane osobowe Użytkownika mogą zostać udostępnione przez Sklep internetowy innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:

 1. ING Bank Śląski S.A.
 2. Twisto Polska sp. z o.o.

11.4.9 Dane mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Administrator przekazuje zebrane dane osobowe organom administracji państwowej, organom ścigania oraz organom wymiaru sprawiedliwości na ich wyraźne żądanie i tylko w przypadkach określonych przez przepisy prawa.

11.4.10 Administrator może odmówić usunięcia Danych, jeżeli istnieją przesłanki wynikające z przepisów prawa.

11.5. Inne technologie

Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony:

 • piksel konwersji Facebooka – w celu zarządzania reklamami na Facebooku i prowadzenia działań remarketingowych. Facebook Inc. z siedzibą w Menlo Park, Kalifornia, Stany Zjednoczone, Aby dowiedzieć się więcej o polityce prywatności tego administratora kliknij tu: https://www.facebook.com/policy.php;
 • kod śledzenia Google Analitycs – w celu analizy statystyk Strony. Google Inc. z siedzibą w Mountain View, Kalifornia, Stany Zjednoczone. Aby dowiedzieć się więcej o polityce prywatności tego administratora kliknij tu: https://policies.google.com/privacy; Użytkownik może pobrać specjalny dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics na stronie: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/;
 • kod śledzenia Mailchimp – w celu optymalizacji mailingu i prowadzenia działań remarketingowych. The Rocket Science Group LLC z siedzibą w Atlanta, Georgia. Aby dowiedzieć się więcej o polityce prywatności tego administratora kliknij tu: https://mailchimp.com/legal/privacy/.
11.6. Zabezpieczenie Danych Osobowych

11.6.1 Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

11.7. Pozostałe postanowienia

7.1 Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdą osobę wykorzystującą w jakikolwiek sposób sklep internetowy NYNY obowiązuje aktualna wersja Polityki Prywatności.

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem umieszczenia go na stronie internetowej www.nynykids.pl, tj. z dniem 8.12.2020.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, mają zastosowanie przepisy polskiego prawa.
 3. Wszelkie spory mogące powstać pomiędzy Klientem a NYNY będą rozstrzygane przez sąd polski właściwy miejscowo dla NYNY. Nie dotyczy to sprzedaży towaru na rzecz Konsumenta, o którym mowa w pkt 10.1. Regulaminu.