regulamin

Regulamin sklepu internetowego nyny, znajdującego się pod adresem www.nynykids.pl określa zasady składania zamówień oraz sprzedaży towarów za pośrednictwem sklepu internetowego nyny.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Złożenie przez Klienta zamówienia na towar za pośrednictwem sklepu internetowego NYNY jest równoznaczne z akceptacją przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu oraz zobowiązaniem Klienta do przestrzegania jego postanowień.
 2. SKLEP działający pod adresem www.nynykids.pl służy do dokonywania zakupów towarów, znajdujących się w ofercie za pośrednictwem sieci Internet.
 3. Do składania zamówień oraz dokonywania zakupów w SKLEPIE uprawnione są wyłącznie osoby pełnoletnie.
 4. Oferta SKLEPU obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 5. Podstawowym warunkiem realizacji każdego zamówienia złożonego przez Klienta jest prawidłowe przejście przez poszczególne fazy składania zamówienia jak: wybór towaru, przekazanie danych adresowych, wybór sposobu płatności i dostawy, oraz potwierdzenie zamówienia.
 6. Wszystkie ceny podawane są w PLN. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Cena towaru nie uwzględnia kosztów dostawy, z zastrzeżeniem postanowień pkt 6.2. Regulaminu.
 7. Wszystkie pliki, teksty, zdjęcia lub elementy graficzne znajdujące się na stronie www.nynykids.pl (zwane dalej: MATERIAŁEM) są chronione prawami autorskimi i nie mogą być wykorzystywane przez Klienta w jakikolwiek sposób i w jakiejkolwiek formie bez uprzedniej zgody SKLEPU. W szczególności Klient nie jest uprawniony do:
  a. kopiowania lub powielania MATERIAŁU w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób,
  b. tworzenie prac pochodnych lub podobnych na bazie MATERIAŁU,
  c. rozpowszechniania i/lub rozprowadzanie MATERIAŁU,
  d. publicznego prezentowania MATERIAŁU,
  e. wykorzystywania MATERIAŁU w działalności gospodarczej, w tym do świadczenia wszelkiego rodzaju usług lub dla celów dostawy towarów.

2. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 1. Rejestracja konta Klienta w SKLEPIE nie jest konieczna do finalizacji Zamówienia.
 2. Klient, który zarejestruje konto w SKLEPIE ma prawo do usunięcia konta i wyrejestrowania się ze SKLEPU w dowolnym momencie.
 3. Klient po złożeniu Zamówienia zostanie poinformowany o jego przyjęciu za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail.
 4. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez SKLEP dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży towaru.
 5. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 14-tej, w soboty, w niedzielę oraz święta będą rozpatrywane w najbliższym dniu roboczym.
 6. Informacja o stanach magazynowych może odbiegać od rzeczywistości.

3. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Klient otrzymuje za pośrednictwem poczty e-mail informacje o kolejnych zmianach statusu zamówienia. Kolejne etapy zamówienia:
  – oczekuje na potwierdzenie
  – potwierdzone (przekazane do magazynu w celu skompletowania zamówienia)
  – zrealizowane (wystawienie dokumentu sprzedaży)
 2. W przypadku zamówienia produktów spersonalizowanych Klient w przeciągu 2 dni roboczych od potwierdzenia zamówienia otrzymuje na podany w trakcie składanie zamówienia adres e-mail projekt zamówienia do zatwierdzenia. Po zatwierdzeniu projektu przez Klienta, zamówienie zostanie przygotowane według indywidualnych wytycznych i wysłane do Klienta w ciągu 14 dni roboczych.
 3. Zamówione towary dostarczane są do Klienta za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz firmy kurierskiej DPD.
 4. Jeżeli w celu realizacji zamówienia, istniała będzie konieczność uzyskania dodatkowych informacji, NYNY zastrzega sobie prawo telefonicznego kontaktu z Klientem na numer, który został podany w trakcie składania zamówienia. Numer ten może także posłużyć kurierowi do kontaktu z Klientem w przypadku trudności w dostarczeniu przesyłki z towarem.
 5. W przypadku braku wszystkich zamówionych towarów, na wniosek lub za zgodą Klienta możliwa jest częściowa realizacja zamówienia. W takim przypadku koszty przesyłki liczone są za każdą przesyłkę zgodnie z pkt. 6 niniejszego Regulaminu. Jeżeli zaistnieje taka sytuacja NYNY może kontaktować się z Klientem telefonicznie lub na adres e-mail w celu zaproponowania zamiennika brakującego towaru.
 6. W przypadku niezgodności dostarczonego towaru ze złożonym zamówieniem, Klient jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym NYNY.
 7. Klient ma prawo do modyfikacji zamówienia do momentu, gdy towar nie został jeszcze wysłany do Klienta. W tym celu należy skontaktować się telefonicznie z NYNY oraz przedstawić dane, które mają ulec zmianie. Po ich potwierdzeniu Klient może dokonać zmiany zamówienia. Od chwili wysłania zamówienia do Klienta, Klient nie może anulować zamówienia.
 8. W przypadku zamówienia produktów spersonalizowanych, po zatwierdzeniu projektu nie ma możliwości modyfikacji i anulowania zamówienia.

4. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 1. Zamówienie Klienta zostanie potwierdzone niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 5 dni od dnia złożenia zamówienia. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia, zamiast jego potwierdzenia niezwłocznie, nie później jednak w ciągu 5 dni od dnia złożenia zamówienia Klient zawiadomiony zostanie o braku możliwości jego realizacji.
 2. Jeżeli zamówione towary znajdują się na magazynie, wówczas są one wysyłane do Klienta w terminie od 1 do 5 dni roboczych, licząc od potwierdzenia zamówienia. W przypadku braku zamówionego towaru w magazynie, Klient zostanie poinformowany o braku możliwości realizacji Zamówienia.
 3. Zamówienie wysyłane jest po skompletowaniu całości zamówionego towaru.
 4. Zamówienie może być realizowane w częściach wyłącznie na prośbę Klienta.
 5. Produkty spersonalizowane są tworzone na indywidualne zamówienie Klienta. W ciągu 2 dni roboczych od zatwierdzenia zamówienia na adres mailowy podany w trakcie składanie zamówienia zostanie przesłany projekt zamówionego produktu do zatwierdzenia. Oferta zakłada jednorazowe poprawki do projektu, na które zostaną wprowadzone w ciągu 2 dni roboczych od ich otrzymania. Po zatwierdzeniu projektu przez Klienta, zamówienie zostanie przygotowane według indywidualnych wytycznych i wysłane do Klienta w ciągu 14 dni roboczych.

5. FORMY ZAPŁATY

 1. Akceptowane są następujące formy zapłaty za zamówiony towar:
  – Przedpłata – przelewem przed dostawą towaru. Po skompletowaniu towaru, i zaksięgowaniu przedpłaty na rachunku bankowym, towar jest wysyłany. Dokument potwierdzający dokonanie sprzedaży zostaje wystawiony w dniu wysyłki towaru i dołączony do przesyłki,
  – Pobranie – gotówką, w momencie odbierania towaru.

6. KOSZTY DOSTAWY

 1. Dostawa zamówionego towaru odbywa się jedynie do państw wymienionych w pkt 1.5 Regulaminu.
 2. Koszt dostawy za pośrednictwem Poczty Polskiej wynosi 10zł brutto dla zamówienia opłaconego w formie Przedpłaty.
 3. Koszt dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD wynosi odpowiednio:
  – 15zł brutto dla zamówienia opłaconego w formie Przedpłaty,
  – 20zł brutto dla zamówienia opłaconego w formie Pobrania.

7. DOKUMENTY SPRZEDAŻY

 1. Do każdego zakupionego towaru dołączany będzie dowód zakupu.
 2. Jeżeli koszty dostawy towaru ponosi Klient, koszty dostawy są wyszczególnione na dokumencie sprzedaży.
 3. W momencie dostarczenia towaru do Klienta, jest on zobowiązany sprawdzić, czy dokument sprzedaży został dołączony do towaru. Jeżeli do przesyłki nie zostanie dołączony dokument potwierdzający zakup towaru, Klient jest zobowiązany do niezwłocznego kontaktu z NYNY.

8. RĘKOJMIA I POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. NYNY ponosi odpowiedzialność wobec Kupującego za wady zakupionego przez Kupującego towaru, w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym (Dz. U. 2014 r. poz. 121 z późn. zm.). Sprzedający  jest odpowiedzialny wobec Kupującego, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), gdzie wadą fizyczną jest niezgodność dostarczonych produktów z umową.
 2. NYNY odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 2 lat (dwóch lat) od momentu wydania rzeczy Konsumentowi .
 3. Klient informuje o ujawnionej wadzie towarów na następujące numery / adresy:
 4. Poczta: Katarzyna Harężlak, ul. Szablowskiego 3/41 30-127 Kraków.
 5. W celu poinformowania o wadzie towarów, klient może wypełnić wzór zgłoszenia reklamacyjnego, znajdujący się pod adresem:
  http://nynykids.pl/pliki/formularz_reklamacji.pdf
 6. Reklamację zgłoszoną telefonicznie Klient zobowiązany jest potwierdzić pisemnie.
 7. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest:
  a. przedłożenie przez Klienta dowodu zakupu towaru, oraz
  b. przesłanie zakupionego towaru na adres: PKatarzyna Haręzlak, ul. Szablowskiego 3/41 30-127 Kraków.
 8. Przesyłki nadane pod inny niż wskazany adres (e-przesyłki, odbiór w punkcie, paczkomaty) nie będą przyjmowane.
 9. Przesyłki wysyłane za pobraniem nie będą przyjmowane. Koszt odesłania produktu wysłanego z pobraniem do nadawcy nie podlega zwrotowi.
 10. Reklamacje rozpatrywane są niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamowanego towaru wraz z dowodem zakupu. Termin ten może ulec przedłużeniu jedynie z przyczyn niezależnych od NYNY, o czym Klient zostanie niezwłocznie poinformowany.
 11. Klient przy odbiorze przesyłki z towarem zobowiązany jest do sprawdzenia jej zawartości. Wszelkie widoczne uszkodzenia towaru (np. stan taśm, plomb) Klient zgłasza osobie dostarczającej towar (kurierowi) i sporządza protokół, który podpisują Klient oraz osoba dostarczająca towar.
 12. Uszkodzenia mechaniczne towaru powstałe podczas transportu będą rozpatrywane tylko na podstawie pisemnego protokołu uszkodzenia/rozbieżności przesyłki, sporządzonego w chwili odbioru towaru, w obecności kuriera i za jego potwierdzeniem. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki należy odmówić jej przyjęcia oraz spisać odpowiedni protokół uszkodzenia. Zgodnie z prawem przewozowym odbiorca przesyłki, który zauważył jej uszkodzenie po odjeździe kuriera, może zgłosić ten fakt telefonicznie firmie kurierskiej.
 13. Zaniechanie przez Klienta obowiązków wymienionych w pkt 9 może stanowić podstawę do nie przyjęcia reklamacji Klienta lub jej negatywnego rozpatrzenia.
 14. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji NYNY dokonuje naprawy lub wymiany towaru, albo zwracana jest równowartość reklamowanego towaru, po potrąceniu ewentualnych kosztów należnych.

10. SPRZEDAŻ NA RZECZ KONSUMENTA

 1. Konsumentem jest osoba fizyczna, która nabywa towar w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną działalnością zawodową lub gospodarczą.
 2. Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej umowy i zwrotu zakupionego towaru, w ciągu 14 dni od dnia dostarczenia towaru, bez konieczności podawania przyczyny odstąpienia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Wzór oświadczenia znajduje się pod adresem:
  http://nynykids.pl/pliki/odstapienie_od_umowy.pdf
 3. Oświadczenie o odstąpieniu winno być podpisane przez Klienta.
 4. Wraz z pisemnym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy, Konsument winien dokonać zwrotu zakupionego towaru na adres: Katarzyna Harężlak, ul. Szablowskiego 3/41, 30-127 Kraków.
 5. Produkty spersonalizowane, wykonane na indywidualne zamówienie według wytycznych przekazanych przez Klienta nie podlegają zwrotowi (zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 (Dz.U. z 2014 roku, poz 827)).

11. POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI

 1. NYNY zobowiązuje się do przechowywania i przetwarzania danych osobowych Klienta w zgodzie z przepisami prawa i przy zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa.
 2. NYNY zobowiązuje się do nie przekazywania danych osobowych osobom trzecim z wyjątkiem, gdy następuje to na żądanie organów władzy państwowej w sytuacji, gdy wymagają tego przepisy prawa.
 3. Klient ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe oraz do ich aktualizacji w dowolnym momencie. Klient ma prawo do żądania usunięcia jego danych osobowych z bazy danych.
 4. W czasie korzystania ze SKLEPU, Klient może zostać poproszony o dobrowolne podanie niektórych danych osobowych poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza. Dane mogą być niezbędne do prawidłowego działania SKLEPU.

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem umieszczenia go na stronie internetowej www.nynykids.pl, tj. z dniem 01.05.2018
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, mają zastosowanie przepisy polskiego prawa.
 3. Wszelkie spory mogące powstać pomiędzy Klientem a NYNY będą rozstrzygane przez sąd polski właściwy miejscowo dla NYNY. Nie dotyczy to sprzedaży towaru na rzecz Konsumenta, o którym mowa w pkt 10.1. Regulaminu.